Ważna informacja o składzie produktów

16-07-2023

Ważna informacja

 

Drodzy klienci,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami ważną informacją dotyczącą zmian w regulacjach, które mogą wpłynąć na naszą współpracę w sprzedaży profesjonalnych produktów do stylizacji paznokci. Chcemy, abyście zawsze byli na bieżąco i czuli się pewnie, kupując nasze produkty.

W związku z nowym rozporządzeniem 2022/692, które pojawiło się 16 lutego 2022 roku, od 1 grudnia 2023 roku, niektóre składniki, które do tej pory mogły być obecne w kosmetykach, zostaną zabronione.

W praktyce oznacza to, że po tym terminie produkty zawierające składniki takie jak Pentetic Acid, Pentasodium Pentenate, Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA), Theophylline, Azadirachta Indica Seed Extract i Benzophenone nie będą mogły znajdować się na półkach sklepowych.

Ale nie martwcie się! Dbając o Wasze dobro i zaufanie, już teraz postaraliśmy się, aby te składniki nie znajdowały się w naszych produktach. Zamiast nich wprowadziliśmy nowe, bezpieczne formuły, które spełniają wszystkie wytyczne ww. rozporządzenia. Na wszystkich naszych produktach zobaczycie teraz nową numerację serii z dopiskiem „NF” na końcu, co oznacza, że są one wolne od składników, które zostaną wycofane.

Warto nadmienić, iż 80% naszych produktów nigdy nie zawierało tych składników, a pozostałe 20% zostało już dostosowane do wytycznych.

Od 1 sierpnia 2023 roku nie będą u nas dostępne produkty zawierające składniki zabronione.
Zachęcamy do sprawdzenia swoich produktów, etykiet, MSDS-ów czy rejestracji produktów CPNP w celu wykluczenia ewentualnych produktów ze sprzedaży wraz z upływem wymaganego terminu. W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Produkt wolny od Trimethylolpropane Triacrylate TMPTA, benzophenone, DI-HEMA, HEMA

Dodatkowo, chcielibyśmy zaprosić Was do zapoznania się z naszą gamą produktów oznaczonych zielonym kółkiem 4x Free. Są to produkty DI-HEMA, HEMA, Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA), Benzophenone FREE - wolne od wycofywanych składników oraz tych, które mogą wywoływać reakcje alergiczne po kontakcie ze skórą. Szczególnie polecamy naszą linię EXCELLENT PRO - produkty te wyróżniają się nie tylko wysoką jakością, ale także nowoczesnymi formułami i łatwością użycia.

Dziękujemy Wam za zaufanie i pamiętajcie, że wybierając produkty EXCELLENT PRO, wybieracie jakość, z której Wy i Wasze klientki będziecie zadowoleni.

Z wdzięcznością za Wasze zaufanie, Zespół Hurtowni Kosmetycznej Excellent PRO

Important information

Dear Customers,

We would like to share with you an important piece of information regarding changes in regulations that may affect our cooperation in the sale of professional nail styling products. We want you to always be up-to-date and feel confident when purchasing our products.

Due to the new regulation 2022/692, which appeared on February 16, 2022, from December 1, 2023, some ingredients that so far could be present in cosmetics will be prohibited.

In practice, this means that after this deadline, products containing ingredients such as Pentetic Acid, Pentasodium Pentenate, Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA), Theophylline, Azadirachta Indica Seed Extract, and Benzophenone will not be allowed on store shelves.

But don't worry! Caring for your well-being and trust, we have already made sure that these ingredients are not found in our products. Instead, we have introduced new, safe formulas that meet all the guidelines of the above regulation. You will now see a new series numbering with the "NF" annotation at the end on all our products, which means that they are free from the ingredients to be withdrawn.

It's worth mentioning that 80% of our products have never contained these ingredients, and the remaining 20% have already been adjusted to the guidelines.

From August 1, 2023, products containing prohibited ingredients will not be available from us.

We encourage you to check your products, labels, MSDSs, or CPNP product registrations to exclude any products from sale as the required deadline expires. If you have any questions, please contact us by email or phone.

Produkt wolny od Trimethylolpropane Triacrylate TMPTA, benzophenone, DI-HEMA, HEMA

Additionally, we would like to invite you to familiarize yourself with our range of products marked with a green circle 4x Free. These are DI-HEMA, HEMA, Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA), Benzophenone FREE products - free from withdrawn ingredients and those which may cause allergic reactions upon contact with the skin. We particularly recommend our EXCELLENT PRO line - these products stand out not only for their high quality but also modern formulas and ease of use.

Thank you for your trust and remember that by choosing EXCELLENT PRO products, you choose quality that you and your clients will be satisfied with.

With gratitude for your trust, The Excellent PRO Cosmetic Wholesaler Team