Excellent PRO & SG Nails

19-10-2023

Po kilkunastu latach konsekwentnej pracy i gromadzenia fachowej wiedzy w branży kosmetycznej, z dumą prezentujemy naszą specjalistyczną gamę produktów do stylizacji paznokci, starannie wyselekcjonowanych, aby sprostać najwyższym standardom profesjonalistów. Jest nam niezmiernie miło wprowadzić na rynek dwie wyjątkowe linie produktów: Excellent Pro i SG Nails.

Excellent Pro:

Nasza linia Excellent Pro zawiera produkty MUST HAVE, które zostały wybrane spośród wielu innych ze względu na ich nieprzeciętne cechy. Mając na uwadze potrzeby stylistek oraz specjalistów ds. stylizacji paznokci, kształtowaliśmy naszą ofertę tak, aby była przystępna cenowo, a jednocześnie mogła konkurować z tańszymi, ale popularnymi markami salonowymi. Naszym celem jest, aby każdy salon, niezależnie od swojego budżetu, miał możliwość zakupu i pracy z naszymi produktami.

 • Produkty starannie wyselekcjonowane, wyróżniające się najlepszymi cechami
 • Podstawowe produkty MUST HAVE, wyłonione z szerokiego asortymentu
 • Idealne dla każdej stylistki paznokci
 • Ceny przystępne, konkurencyjne w porównaniu z tańszymi markami salonowymi

SG Nails:

W odpowiedzi na sugestie i potrzeby rynku, z radością zapowiadamy nadchodzącą premierę naszej ekskluzywnej linii SG Nails. Będzie to produkt z segmentu PREMIUM, który z pewnością zaskoczy swoją unikalnością i jakością. Nie planujemy jego szerokiej dystrybucji, zapewniamy, że dostępność zostanie ograniczona do autoryzowanych szkoleniowców i przedstawicieli, aby zagwarantować najwyższą jakość i odpowiednie wykorzystanie produktu.

 • Marka z segmentu premium
 • Oferta zawierająca tylko najbardziej wyjątkowe i unikatowe produkty
 • Dostępność ograniczona, brak możliwości zakupu przez standardowe platformy sprzedażowe
 • Produkt dostępny wyłącznie u certyfikowanych szkoleniowców i przedstawicieli, co gwarantuje jego najwyższą jakość.

Prezentacja online:

Pragniemy ogłosić, że 19 października o godzinie 19:30 odbędzie się oficjalna prezentacja produktów Excellent Pro wraz z zapowiedzią naszej nowej, ekskluzywnej linii SG Nails. Prezentacja odbędzie się na profilu instagramowym instruktorki Hanny Fitz: https://www.instagram.com/studio_fitz.

Zaproszenie do współpracy:

Serdecznie zapraszamy do współpracy hurtownie kosmetyczne, dystrybutorów, szkoleniowców oraz influencerów, którzy pragną być częścią tego przełomowego momentu w branży kosmetycznej. Wierzymy, że wspólnie możemy zrewolucjonizować rynek, dostarczając produkty najwyższej jakości, które zainspirują i zachwycą profesjonalistów oraz miłośników piękna na całym świecie.

* Pragniemy również podkreślić, że nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Nasze produkty będzie można znaleźć w renomowanych hurtowniach kosmetycznych oraz u naszych autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z ich usług.

* Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na nowe rozporządzenie 2022/692, które weszło w życie 16 lutego 2022 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 1 grudnia 2023 roku, niektóre składniki, które do tej pory były dopuszczalne w kosmetykach, zostaną zabronione. W praktyce oznacza to, że po tym terminie produkty zawierające składniki Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA) i Benzophenone nie będą mogły być dalej oferowane na półkach sklepowych. Dobrą wiadomością jest, że wszystkie nasze produkty są już zgodne z tymi wytycznymi i nie zawierają wspomnianych składników. Zachęcamy wszystkich naszych obecnych i przyszłych partnerów biznesowych oraz klientów do zapoznania się z pełnym tekstem rozporządzenia oraz dostosowania swojej oferty produktowej, aby spełniała nowe normy bezpieczeństwa i jakości. Nasze linie produktów Excellent Pro i SG Nails już teraz są w pełni zgodne z nowymi regulacjami, co potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań dla branży kosmetycznej.

 

 

 

Excellent PRO & SG Nails:

After many years of dedicated work and accumulating expert knowledge in the cosmetic industry, we are proud to present our specialized range of nail styling products, carefully selected to meet the highest standards of professionals. We are extremely pleased to introduce two exceptional product lines to the market: Excellent Pro and SG Nails.

Excellent Pro:

Our Excellent Pro line includes MUST HAVE products that have been chosen from many others for their outstanding features. Keeping in mind the needs of stylists and nail styling specialists, we have shaped our offer to be affordable, while still able to compete with cheaper, but popular salon brands. Our goal is for every salon, regardless of its budget, to have the opportunity to purchase and work with our products.

 • Products carefully selected, distinguished by the best features
 • Essential MUST HAVE products, chosen from a wide range
 • Perfect for every nail stylist
 • Prices are affordable, competitive compared to cheaper salon brands

SG Nails:

In response to market suggestions and needs, we are excited to announce the upcoming launch of our exclusive SG Nails line. This will be a PREMIUM segment product that will surely surprise with its uniqueness and quality. We do not plan its wide distribution, we ensure that availability will be limited to authorized trainers and representatives to guarantee the highest quality and proper use of the product.

 • Premium segment brand
 • Offer including only the most exceptional and unique products
 • Limited availability, no option to purchase through standard sales platforms
 • Product available exclusively from certified trainers and representatives, ensuring its highest quality.

Online presentation:

We wish to announce that on October 19th at 7:30 PM, there will be an official presentation of Excellent Pro products along with a preview of our new, exclusive SG Nails line. The presentation will take place on the Instagram profile of instructor Hanna Fitz: https://www.instagram.com/studio_fitz.

Invitation to cooperate:

We cordially invite cosmetic wholesalers, distributors, trainers, and influencers who wish to be part of this groundbreaking moment in the cosmetic industry to cooperate. We believe that together we can revolutionize the market by delivering top-quality products that will inspire and delight professionals and beauty enthusiasts worldwide.

* We would also like to emphasize that we do not conduct retail sales. Our products can be found in reputable cosmetic wholesalers and through our authorized sales representatives. We warmly invite you to use their services.

* We would also like to draw attention to the new regulation 2022/692, which came into force on February 16, 2022. According to this regulation, from December 1, 2023, some ingredients previously permissible in cosmetics will be prohibited. In practice, this means that after this date, products containing Trimethylmolpropane Triacrylate (TMPTA) and Benzophenone will no longer be able to be offered on store shelves. The good news is that all our products are already compliant with these guidelines and do not contain the mentioned ingredients. We encourage all our current and future business partners and customers to familiarize themselves with the full text of the regulation and adjust their product offering to meet the new safety and quality standards. Our Excellent Pro and SG Nails product lines are already fully compliant with the new regulations, underscoring our commitment to providing the highest quality, safe, and innovative solutions for the cosmetic industry.